Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe szczególnie ze względu na możliwośc zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkie, lub istniejące i odtwarzane korytarze ekologiczne. Tworzone są rozporządzeniem wojewody lub uchwałą samorządu lokalnego

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się jeden Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszar chronionego krajobrazu „Karkonosze-Góry Izerskie" - utworzony został uchwałą nr XIV/95/86 WRN w Jelenie j Górze z dnia 27 listopada 1986 roku.

Obszar ten zajmuje na terenie Nadleśnictwa 13 721,35 ha i znajduje s ię w gminach Jelenia Góra, Mirsk, Stara Kamienica oraz miastach Piechowice, Szklarska Poręba.

Całkowita powierzchnia obszaru chronionego krajobrazu wynosi 43 450 ha.

Podstawowe wartości środowiska przyrodniczego tego obszaru to:

  • główne elementy rzeźby terenu,
  • system głównych cieków wodnych i ich obszarów źródliskowych oraz zbiorników z wodami I klasy czystości,
  • zasoby wód podziemnych o dużych wartościach baneologicznych,
  • kompleksy leśne pełniące funkcje ekologiczne i ochronne dla innych zasobów przyrodniczych oraz funkcje klimatotwórcze,
  • kompleksy użytków zielonych o dużych wartościach przyrodniczych.